Het Urkerland
  • De advertentie dient duidelijk herkenbaar te zijn als advertentie.
  • De identiteit van de adverteerder dient herkenbaar te zijn in de advertentie.
  • De advertentie dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.
  • De advertentie mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.
  • De advertentie mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.
  • De advertentie behoort naar vorm en inhoud zodanig te zijn dat het vertrouwen in reclame niet wordt geschaad.
  • Zonder te rechtvaardigen redenen mag de advertentie niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.
  • De advertentie mag niet oneerlijk, misleidend of agressief zijn.

Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen we naar de regels van de Nederlandse Reclame Code (NRC) www.reclamecode.nl