Afbeelding
Foto: Het Urkerland

Waterschap is klaar met maaien

Algemeen

Waterschap Zuiderzeeland heeft de maaiwerkzaamheden van het riet rond de singels vorige week afgerond. Het is al jaren een veelbesproken onderwerp in de gemeenteraad en ook de burger mocht in de afgelopen periode zijn mening laten horen. De enquête die de gemeente hield onder buurtbewoners van de singels is 318 keer ingevuld, een mooie opkomst, zo vindt de gemeente.


Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan de singels. ,,Om de waterkwaliteit en de flora en fauna optimaal te houden is in het gezamenlijk beleid afgesproken hoe de oevers van de singels gemaaid worden'', aldus een woordvoerder van het waterschap. ,,De maaiwerkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd door een aannemer. Voor de zomerperiode geldt dat vanaf 5 juli wordt gestart met de maaiwerkzaamheden. We maaien de talud van de singel volgens planning, dit varieert per singel hoe vaak en wanneer. De taluds die niet in de zomer gemaaid worden, maaien we in het najaar. De planning en frequentie is afgestemd met de gemeente en met ecologen.'' De gemeente heeft om de mening te peilen van omwonenden een enquête gehouden. De online vragenlijst is 318 keer ingevuld, maar over de uitkomsten ervan kan de gemeente nog geen uitspraken doen. ,,We zien al wel een grote lijn in de uitkomst, maar dit moet nog intern besproken worden en ook het college is hiervan nog niet op de hoogte'', aldus een woordvoerder. ,,De uitkomsten worden gebruikt om te kijken of er aanpassingen nodig zijn in maaibeleid of de watergangen. Bijzonder positief is de grote 'opkomst'. Daar zijn we blij mee, want dat geeft een goed beeld van hoe de singels door onze burgers beleefd worden.''