Het Urkerland
Bezoekers genoten tijdens de middagpauze van kibbeling. Bezoekers genoten tijdens de middagpauze van kibbeling.
2

Bezoekers brengen 13.000 euro bij elkaar

Het plaatselijke comité van de Mbuma-zending kijkt terug op een geslaagde dag. Zaterdag werd 13.000 euro bijeengebracht.

Dominee Van Voorden van de Ger. Gem. in Ned uit Leerdam vertelde dat hij komende week voor tien dagen naar het zendingsveld in Zimbabwe hoopt af te reizen. Hij wil zieken-, weeshuizen en kerken bezoeken. Het werk vindt daar al meer dan een eeuw plaats. De predikant sprak over Openbaring 7 vers 9-17, waar het gaat over het gezicht der martelaren in de heerlijkheid. Dominee Van Manen van de Ger. Gem. uit Elspeet sprak uit Joël 2 vers 23-32.


's Middags sprak dominee Van de Kieft van de Menorahkerk over Psalm 2 vers 8. 'Eis van Mij, en ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting'. ,,In dit vers zien we dat Christus toegesproken wordt door God de Vader. Hier zien we de verborgenheden des Heeren. Er is hier een dichter aan het woord die ten eerste zichzelf kent en ten tweede God mag kennen, ook de zielen van de omstanders en het gewicht daarvan gevoeld. Maar die ook door Gods Geest geleid is in de verborgenheden van het Goddelijke Wezen. Die geleid is in de goddelijke besluiten. Wie is die dichter? Zijn naam staat er niet boven, maar vanuit het Nieuwe Testament, Handelingen 4 vers 25 weten we dat David de dichter van deze Psalm is. Hij mag als profeet niet alleen vooruitblikken, maar vooral ook terugblikken in de eeuwigheid. Hier is het licht van Gods Geest voor nodig. Niet alleen voor deze dichter maar voor ons allen is het nodig om die verborgenheden des Heeren te mogen zien, te mogen kennen en ons daarin te mogen verwonderen."


Jelle Kaptijn vertelde een op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal over een jongen die op z'n zestiende verjaardag een ernstige tumor achter zijn oog ontdekt. Zijn toekomstige idealen vallen in duigen. Toch mag hij uitzien naar een beter perspectief. Door genade mag hij leren om de Heere te vrezen en de liefde te smaken die alle verstand te boven gaat. Hij mag het uitzien en verlangen ontvangen van de zangers aan de glazen zee uit Openbaring 14. In dit geloof mag hij ook sterven.


Dominee Zwartbol van de Jachin Boazkerk sprak een slotwoord over Openbaring 14 vers 14 en 15. Het gaat hier over de graan- en wijnoogst. ,,Dit gedeelte ziet op de wederkomst van Christus op de jongste dag. Christus staat aan de rechterhand van Zijn vader. Hij regeert en Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar op de wolk zit Hij, dat is rusten, rusten van Zijn arbeid. Want het werk is volbracht. Hier zien wij Hem met een gouden kroon op Zijn hoofd, dat ziet op Zijn overwinning. In Zijn hand heeft hij een scherpe sikkel. Christus krijgt de opdracht van Zijn Vader: 'zend Uw sikkel en maai'. Het gaat hier om tweeërlei oogsten. Het ene is de tarweoogst en het andere de druivenoogst. In de tarweoogst worden Gods kinderen afgebeeld en in de druivenoogst worden hier stinkende druiven bedoeld. Oftewel mensen die daar voortgaan in hun eigen gekozen wegen. Ze komen daar hun weg te gaan zonder God en zonder hoop in deze wereld. De tijd is aangebroken om te oogsten. Christus gaat Zijn kerk inzamelen tot de laatste zal Zijn toegebracht in Zijn hemelse schuren. Waar zullen wij bij horen", zo vroeg dominee Zwartbol. ,,Hebben we ons al als onkruid leren kennen door ontdekkend genadelicht? Om te leren: uw vrucht wordt uit Mij gevonden. Zij gaan vragen: 'Heere wijs Gij mij toch Uw wegen die Gij wilt die ik zal gaan. En maak mij tot dezelve toch genegen. En doe mij die verstaan'. Wij mogen nog zijn in het heden der genade. Dat betekent dat de Heere Zijn woord nog uit laat gaan in ons vaderland en ook op de zendingsvelden. Haast u dan om Uw levens wil."