Het was een heel project: de herinrichting en rioolvervanging aan de Heerenkamp en Geer. Door de lage ligging had dit gebied veel wateroverlast bij hevige regen. In samenwerking met Woonstichting Patrimonium is het gebied opgehoogd, heringericht en het riool vervangen.
Het was een heel project: de herinrichting en rioolvervanging aan de Heerenkamp en Geer. Door de lage ligging had dit gebied veel wateroverlast bij hevige regen. In samenwerking met Woonstichting Patrimonium is het gebied opgehoogd, heringericht en het riool vervangen.

Rioolstelsel: uitdaging voor de gemeente

Algemeen
De gemeente Urk heeft de afgelopen jaren met het rioolstelsel roerige tijden beleefd. ,,In 2006 zijn we wakker geschrokken door enkele verzakkingen. Maar hoe ga je daar mee om? Al het riool in één keer vervangen is financieel geen optie’’, zegt Christophe Meijer van de gemeente. Daarom stippelde de organisatie een traject uit, met als belangrijke projecten voor de komende tijd het vervangen van de riolering in De Akkers, Grote Fok en Voorland.

Om een goed beeld te krijgen van het rioolstelsel is een groot deel in 2008 geïnspecteerd. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad in 2010 een verbreed rioleringsplan vastgesteld, dat dit jaar wordt geactualiseerd. ,,De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest om de vastgestelde maatregelen te realiseren. Zo is er een meetnetwerk aangelegd om grondwaterstanden en regenwaterhoeveelheden te inventariseren, is de bergingskoker op het Noorderzand aangepast, zodat het na gebruik automatisch gereinigd wordt en minder vuil in de vijver terecht komt. Aan de Flevostraat is het riool vervangen en zijn de diameters vergroot, aan de Damlaan is de leiding gerenoveerd en een aparte regenwaterafvoer richting de singel gerealiseerd en de verschillende pompgemalen in het dorp zijn gerenoveerd en gemoderniseerd. Aan de Zate is het riool opgehaald in combinatie met ophogen van het gebied met licht ophoogmateriaal. Aan de Heerenkamp en Geer is het riool vervangen. Door de lage ligging had dit gebied veel wateroverlast bij hevige regen. In samenwerking met Woonstichting Patrimonium is het gebied opgehoogd, de straat heringericht en de riolering vervangen. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks afgevoerd naar de singel. Dit allemaal met als doel om de afvoer en verwerking van het regenwater en afvalwater te verbeteren.’’

Onderhoud en kosten

Naast deze grote en zichtbare projecten wordt er jaarlijks ook het nodige aan onderhoud verricht in opdracht van de gemeente. ,,Vanwege de zettingsgevoelige ondergrond wordt één keer per zeven jaar ieder riool gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van deze informatie wordt ingeschat of een riool nog weer zeven jaar mee kan of dat ingegrepen moet worden. Dit kan dan zijn door een plaatselijke reparatie of het volledig vervangen van de riolering. Met deze werkwijze streven we ernaar zo lang mogelijk het riool goed te laten functioneren. Dat is in ieders belang, omdat hiermee voorkomen wordt dat de rioolheffing die al hoog is niet onnodig hoeft te stijgen.’’ De gemeente is gemiddeld tussen de 200.000 en 300.000 euro per jaar kwijt aan onderhoud en reparatie aan gemalen en riool en de reiniging en inspecties.

Repareren of vervangen

In het verleden werd bij geconstateerde gebreken als een scheur of breuk in het riool snel overgegaan tot vervanging van dat deel van het riool. ,,Dat is zeer kostbaar, tijdrovend en geeft veel hinder voor de aanwonenden. Op dit moment wordt landelijk veel energie gestoken in repareren van de buis zonder dat daarvoor gegraven hoeft te worden. We proberen hiervan gebruik te maken.’’ Bij de renovatie van de Damlaan is gebruik gemaakt van een relining, een kunststof kous die in het riool wordt aangebracht, waardoor er een nieuwe buis ontstaat in het bestaande riool. ,,Dit voorjaar wordt een pilot uitgevoerd met het injecteren van scheuren in het riool. Hierbij wordt vanuit het riool hars met een robot geïnjecteerd in de scheur. Na afloop van de werkzaamheden wordt de buis in het kader van deze proef opgegraven om te zien of deze methode een goed resultaat oplevert.’’

Toekomst

De maatregelen die de gemeente de komende jaren treft zijn gericht op het in stand houden van een goede afvoer, en daarbij rekening houdend met de verwachte klimatologische veranderingen. ,,We verwachten vaker te maken te krijgen met korte, maar zeer hevige regenbuien. Dat vraagt ook een andere aanpak. Een mooi voorbeeld hiervan is dat wordt onderzocht om in de nieuwe Oranjewijk gebruik te maken van infiltrerende verharding. Hierbij wordt niet meer gewerkt met buizen voor de opvang van regenwater, maar infiltreert het in de bodem en wordt langzaam afgevoerd naar de sloten.’’ Wie meer informatie wil over het riool kan terecht op de website van de gemeente, www.urk.nl. ,,Dit jaar wordt er een digitaal waterloket aangekoppeld, waarop de burger geïnformeerd kan worden over alles op het gebied van riool.’’


Rioolheffing

In 2010 betaalden huizenbezitters 241 euro rioolheffing aan de gemeente. In 2012 werd de heffing omgezet naar de hoeveelheid bewoners (tot en met drie of meer) van de woning. Huishoudens met meer dan drie personen betaalden dat jaar 260 euro. In 2013 was dat 273 euro, een stijging van vijf procent. Dit jaar betalen huishoudens met meer dan drie personen 278 euro en tot met drie personen 247 euro.