Het Urkerland

Subsidie voor Urker bedrijven

Het college van B en W heeft 57.000 euro beschikbaar gesteld als co-financiering voor een tweetal projecten die bijdragen aan de verbreding van de lokale economie. Het gaat hier om de InvesteringsPremieRegeling van de provincie Flevoland (IPR).

Het ene project betreft de uitbreiding van scheepswerf Balk en het andere de start en vestiging van het bedrijf Snijder Brandschoon.

Beide bedrijven hebben op grond van de IPR een aanvraag tot subsidie ingediend bij de Provincie Flevoland. De gemeente dient tot een derde deel van de aan bedrijven te verstrekken subsidie mee te financieren. Volgens de gemeente zijn beide projecten goed voor de verbreding van de economie en de uitbreiding van de werkgelegenheid op Urk en daarom wordt 57.000 euro beschikbaar gesteld.

Binnen de IPR-regeling Flevoland zijn voor investeringsprojecten binnen de gemeente Urk nog voldoende middelen beschikbaar. Geïnteresseerde ondernemers, met investeringsplannen voor de korte termijn, worden opgeroepen zich te melden bij de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Urk, Eef de Vries, telefoon 689828.