Het Urkerland

Kadernota is besproken; raad gaat met vakantie

De gemeenteraad heeft vorige week de Kadernota van 2018 vastgesteld en kan nu zomerreces gaan houden. Het document geeft een beeld van de ontwikkelingen van de komende jaren en: 'het algemene beeld is positief'. Ook hebben alle partijen hun algemene beschouwingen uitgesproken, maar dat kon wel wat verrassender, vond de SGP. Jan Willem Bakker zei dat het de laatste keer was geweest dat hij zijn tekst vooraf indiende.


Traditioneel gezien leveren alle partijen hun algemene beschouwingen vooraf aan; makkelijk voor het college dat zo de tijd heeft om de juiste antwoorden op vragen te formuleren, maar het heeft ook een nadeel: partijen weten van tevoren precies wat er gezegd gaat worden. ,,En dat is weinig verrassend'', vindt Jan Willem Bakker (SGP). Hij benadrukte dan ook dat het de laatste keer was geweest dat hij zijn stuk vooraf indiende. ,,Het college lijkt me mans genoeg om onze vragen zonder voorkennis te beantwoorden.'' Burgemeester Pieter van Maaren vond het een prima plan, maar stelde wel een voorwaarde: ,,Schrijf het dan ook niet meer helemaal uit, maar stel punten op en vertél uw verhaal, dan wordt het ook niet zo lieren.'''CU wordt zwaarder'


Anja Keuter-Kapitein (GB) zei voorafgaand aan haar beschouwingen dat er een opvallende trend waar te nemen is: ,,Ik time de beschouwingen al jaren per partij en ChristenUnie wordt zwaarder. De langste beschouwing ooit is uitgesproken. HvU had de kortste ooit en wordt blijkbaar steeds lichter. De tijd die de SGP nodig heeft schommelt; net als de verkiezingsuitslagen.''


Hans Crebas (CDA) noemde het opmerkelijk dat door de coalitiepartijen flink wat moties naar voren werden geschoven: ,,Het coalitieakkoord is toch niet een soort motieboek? Het is beleid dat vertaald moet zijn in de Kadernota en er zou een strategische agenda moeten zijn.''Schokkerhoek en servicehaven


De Kadernota 2018 geeft een beeld van de ontwikkelingen voor de jaren 2019-2022. ,,Gezien de dynamiek van Urk is het noodzakelijk dat onze gemeente eerder toetreedt tot de klassen van 25.000-50.000 inwoners en de daarbij behorende financiële middelen ontvangt. We willen ons inzetten om inwoners, instellingen en bedrijven actief te betrekken bij de uitvoering van het coalitieakkoord en het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen.'' Als aandachtspunten worden genoemd het afval-inzamelsysteem, het bouwrijp maken van woonwijk Schokkerhoek en de bouw van de maritieme servicehaven. ,,In deze nieuwe wijk worden straks ruim 1.600 woningen gebouwd. Ook komt er een gebouw met ruimte voor voorzieningen op het gebied van gezondheid, onderwijs en overige maatschappelijke en economische zaken.'' Daarnaast wil het college het machtigingsplafond voor het aantrekken van leningen verhogen naar 25 miljoen. ,,Ten behoeve van de ontwikkeling en werving gronden binnendijks bedrijventerrein dient er de komende jaren financiering te worden aangetrokken. Om het renterisico te minimaliseren is het voornemen een lineaire lening(en) aan te gaan met een rentevastperiode van 25 of 30 jaar. De rentepercentages van deze rentevastperioden zijn op dit moment historisch laag. In afwijking van de normale financieringswijze wordt mogelijk projectfinanciering toegepast.''Samenleving verandert


Burgemeester Pieter van Maaren zei dat er door de schaalvergroting ook een andere sociale samenhang komt op Urk. ,,We zien een toename van individualisering. Ook door de toename van arbeidsmigranten en statushouders binnen het dorp. Daar zit een uitdaging. Hoe wij daar vorm en inhoud aan geven? Dat is juist waar deze Kadernota voor is bedoeld: waar staan we en welke ontwikkelingen komen eraan?'' De hele tekst van de Kadernota is te vinden via de website urk.nl.