Het Urkerland

Rijksgeld moet naar maritiem Urk

De provincie Flevoland heeft samen met onder andere de gemeente Urk een aanvraag ingediend voor geld vanuit het Rijk voor Maritiem Cluster Urk, het samenwerkingsverband van bedrijven dat bovenaan het wensenlijstje de ontwikkeling van de buitendijkse servicehaven heeft staan. Van de twintig miljoen euro die de provincie in totaal vanuit het Rijk los wil krijgen, staat er vijf miljoen begroot voor dat doel. Ook willen de partijen vijf miljoen hebben voor de aanpak van de problemen rond de IJsselmeervisserij.


De aanvraag bij het Rijk is onderdeel van de 'Regio Deal versterking economie, welvaart en welzijn in Noordelijk Flevoland'. Het doel daarvan is om samen met het Rijk te investeren in evenwichtige economische groei in de regio, en daar hoort de aanleg van de buitendijkse servicehaven bij. ,,De huidige haven groeit uit haar jasje. Het faciliteren van de noodzakelijke groei voor de (ver)bouw van steeds grotere jachten en werkschepen wordt belemmerd door de beperkte kade- en milieuruimte en de ligging van de bestaande (oude) haven. Een nieuwe buitendijkse servicehaven is de enige mogelijkheid voor uitbreiding van de maritieme sector met behoud en groei van de werkgelegenheid. Het is noodzakelijk dat de overheden intensiever gezamenlijk optreden om barrières te overwinnen'', vinden provincie en gemeente.Bedrijven vertrekken


Volgens de indienende partijen staat het Maritiem Cluster Urk op een kantelpunt. ,,Bij onvoldoende mogelijkheden voor doorontwikkeling komt het cluster in een negatieve spiraal terecht, waarbij toonaangevende bedrijven Urk zullen verlaten. Het is een uitdaging om het vestigingsklimaat voor de maritieme sector op Urk te behouden, te verbreden en te versterken én een aantrekkelijk arbeidsklimaat te ontwikkelen in de regio om als onderdeel van de sector Nederland Maritiem aangesloten te blijven bij de top van Nederland en Europa. Zo blijft de motor van de samenleving op Urk en voor de regio volop draaien. Het is nu noodzaak om de kansen voor doorontwikkeling van het Maritiem Cluster Urk te benutten en de knelpunten die dit in de weg staan op te lossen.''Lastige regelgeving


Naast het knelpunt van de te beperkte havenruimte, wordt ook de moeizame positie van de IJsselmeervissers genoemd. ,,Op dit moment is economisch rendabele beroepsvisserij in het IJsselmeergebied niet te realiseren binnen de draagkracht van het natuurlijk systeem.'' Ook op het gebied van innovatie hapert het volgens de indieners. ,,Innovatieve bedrijven krijgen te weinig wettelijke ruimte voor experimenten en proeftuinen en dat brengt de duurzame concurrentiepositie in gevaar.'' Bovendien blijft de onzekerheid van de gevolgen van de Brexit loeren: ,,Voor Urk wordt het verlies aan werkgelegenheid becijferd op 2.000 arbeidsplaatsen en in de primaire visserij een verlies van 25 procent als gevolg van de Brexit.'' De regio wil daarnaast dat er tien miljoen euro vrijkomt voor de programmalijn 'talent' dat vooral inzet op kennis.