Politiek buigt zich over Kadernota

Politiek
In een marathonvergadering hebben de politieke partijen zich vorige week donderdag uitgesproken over de Kadernota: het stuk dat de kaders aangeeft voor het gemeentelijke beleid. De partijen kregen elk de gelegenheid daar hun ‘algemene beschouwingen’ op los te laten, al was de teneur bij ieder hetzelfde: ‘de rek is eruit’ nu opnieuw bijna een miljoen moet worden bezuinigd. 
 

UG pleit voor reservepotje zorg

Unie Gemeentebelangen wil dat de gemeente een reservepotje gaat aanleggen voor ‘zorg’. ,,Dat zeggen wij nu al twee jaar’’, zei Anja Keuter-Kapitein (UG). Ze pleitte ervoor dat geld dat gereserveerd staat voor het opknappen van het palenscherm in dat potje terecht komt. Tegengas kwam er van de ChristenUnie. ,,Natuurlijk klinkt dat goed’’, zei Jacob Kramer, ,,maar voor het hoofdstuk ‘zorg’ is het een druppeltje op de gloeiende plaat. Wij zoeken liever naar een structurele oplossing.’’ Wethouder Freek Brouwer vertelde dat het gereserveerde bedrag onderdeel is van de deal die de gemeente met de provincie sloot. ,,We hebben veel moeite gedaan om geld voor het palenscherm los te krijgen uit de provincie. Daar staat tegenover dat we zelf ook een bedrag investeren. Bovendien gaat het niet alleen om het opknappen van het scherm, maar komt er ook een stukje veiligheid om de hoek kijken.’’
 

CDA wil zo klein mogelijk tekort

Klaas Brouwer (CDA) drukte het college op het hart om alles op alles te zetten om de gemeentelijke begroting zo minimaal als mogelijk te overschrijden. ,,Het tekort wordt geschat op 345.000 euro over 2014 en er zijn dit keer geen incidentele baten te verwachten. Dit geld moet dus uit de Algemene Reserve komen. Wij willen meer inzet van het college zien om dit tekort zo klein mogelijk te maken’’, zei Brouwer. Burgemeester Pieter van Maaren zei dat het college zijn uiterste best doet om ‘zo efficiënt en effectief mogelijk’ om te gaan met het gemeentelijke geld. ,,Bovendien is op een begroting van 34 miljoen een overschrijding van enkele duizenden euro’s een hartstikke knappe prestatie. Dat doet bij mijn weten geen enkele gemeente ons na, maar het betekent niet dat we nu achterover gaan zitten.’’
 

CU: ‘leg uit waar 

OZB-geld aan wordt besteed’

De ChristenUnie wil dat er bij de OZB-rekening (onroerendezaakbelasting) een meer uitgebreide bijlage komt waarin staat waar de gemeente het geïnde geld aan besteedt. ,,Op die manier kan er meer begrip en draagvlak voor komen, want het is nu eenmaal veel geld dat in rekening wordt gebracht’’, zei Albert Woord (CU). Woord diende namens zijn partij een motie in om het voorstel kracht bij te zetten en deze werd raadsbreed gesteund. Burgemeester Pieter van Maaren zei toe om te kijken hoe die informatie het beste samengevoegd kon worden. 
 

Rolstoelschommel

in Wilhelminapark

 
Het CDA wil dat er een rolstoelschommel wordt gerealiseerd in het Wilhelminapark. Daarom diende de partij, bij monde van Klaas Brouwer, een motie in. ,,Meerdere burgers kunnen hiervan gebruik maken en het heeft als positief neveneffect dat lichamelijk beperkte jongeren meer sociale contacten krijgen’’, zei Brouwer. Jan Willem Bakker (SGP) vulde aan dat er in dat geval ook ‘gewone’ schommels geplaatst moeten worden. Wethouder Freek Brouwer zei dat de gemeente er wel een rol in wilde spelen, maar dat met het oog op de participatiemaatschappij er gekeken moet worden naar wat de bevolking hieraan zelf kan doen. ,,Kijk bijvoorbeeld naar de Parelhof. Die mensen realiseren heel veel met het verkopen van spulletjes en het aanschrijven van fondsen en kloppen helemaal niet bij de gemeente aan.’’ Vanuit de andere partijen kwam meteen een steunbetuiging. Zo wilde Jelle Jonkers (HvU) wel eens naar de mogelijkheden binnen Jonkers Bouwmetaal informeren en beloofde Anja Keuter (UG) een emmertje ‘aol’ te veilen voor het goede doel. De motie, met de opmerking van wethouder Brouwer dat de gemeente een beperkte rol speelt, werd raadsbreed gesteund.
 

Gratis afval

brengen op de stort

 
Urkers kunnen hun grof afval veel beter scheiden en zouden dat ook wel doen als ze geen geld hoeven te betalen voor de rommel die ze naar de stort brengen. Daar is het CDA van overtuigd. Daarom pleitte ze middels een motie voor een onderzoek naar het kosteloos afval aanbieden op de milieustraat. ,,Omdat er niet betaald hoeft te worden per containerleging en wel voor afval aanbieden op de milieustraat, wordt bevorderd dat afval dat eigenlijk naar de stort zou moeten, stukje bij beetje in de restcontainer terecht komt. Als we de milieustraat gratis maken verdient zich dat gedeeltelijk zelf terug. Het restbedrag kunnen we doorrekenen in de afvalstoffenheffing.’’ De motie kreeg bijval van CU en SGP, maar Unie Gemeentebelangen en Hart voor Urk maakten bezwaar, omdat zij niet willen dat de lasten voor de burger worden verhoogd. 
 

Kerken open 

voor toeristen

 
De SGP wil dat kerken opengesteld worden voor toeristen. ,,Niet alleen hebben we veel mooie karakteristieke kerkgebouwen die de toerist graag ook van binnen wil bekijken, maar die openstelling kan ook gepaard gaan met het brengen van het evangelie’’, opperde Willard Woord (SGP). Woord bracht namens zijn partij een motie in met de opdracht aan het college om in overleg met Tourist Info kerkenraden met dit plan te benaderen. Wethouder Freek Brouwer gaf aan het idee best bij de betreffende instanties (Tourist Info en Stichting Urk Promotie) te willen neerleggen, maar dat het niet de bedoeling is dat de gemeente vervolgens met de kerkenraden gaat praten. ,,Dat is iets dat deze instanties prima zelf kunnen.’’ Met die opmerking werd de SGP-motie unaniem aangenomen. 
 

Studentenkrediet 

vanuit bedrijfsleven

 
Het bedrijfsleven heeft toegezegd te willen investeren in een fonds voor studenten. Dat vertelde Dirk Taanman (SGP) en riep het college middels een motie op om daarin mee te denken. ,,Het ontbreken van financiën wordt voor veel Urkers een drempel om verder te leren, terwijl sommigen de talenten wel hebben. De meeste studiebeurzen zijn verschraald of afgeschaft en het bedrijfsleven heeft geschoolde mensen nodig.’’ Wethouder Geert Post zei dat de gemeente dit niet kan oppakken in verband met fondsvorming, maar beloofde het wel aan te kaarten bij Bedrijvenkring Urk (BKU) en onderwijsinstellingen. 
 
 

Zorgen over de ‘zorg’

Alle partijen spraken donderdag in hun algemene beschouwingen hun zorgen uit over de zorg. Vooral Unie Gemeentebelangen hamerde op het belang van goede communicatie naar de burger over alles wat er gaat veranderen. Anja Keuter-Kapitein (UG): ,,We hebben gehoord dat er mensen zijn die geen brief hebben gehad over de veranderingen in de huishoudelijke zorg. We willen toch graag meegeven dat goede communicatie heel belangrijk is.’’ Wethouder Freek Brouwer verzekerde Keuter dat dat zijn eerste prioriteit heeft. ,,Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) is de communicatie niet vlekkeloos verlopen. We willen nog eens benaderukken dat het ZONL is die de mensen ontslaat, er wordt vaak onterecht gewezen naar de gemeente. Ik ga nog eens goed uitzoeken hoe de communicatie naar de cliënten toe is verlopen, want ik neem die klachten heel serieus. Het communicatietraject over de transities wordt heel zorgvuldig gedaan vanuit de gemeente en ook het Rijk gaat dat nog een keer doen.’’