Afbeelding

Op korte termijn zit Urk er warmpjes bij

Politiek

Van busplein tot extra handhavers op het industrieterrein en het leerlingenvervoer - de onderwerpen waarover de gemeenteraad donderdag vergadert zijn legio. De Kadernota ligt op tafel en alle partijen krijgen tijdens deze marathonvergadering de gelegenheid om de algemene beschouwingen uit te spreken. Voor de komende twee jaren is er, aldus het college, ruim voldoende geld om alle ambities en nieuwe ontwikkelingen waar te maken, voor 2026 en 2027 wordt rekening gehouden met ‘aanzienlijke tekorten’.

Deze tekorten worden veroorzaakt door een aanpassing in de uitkering die de gemeente jaarlijks van de overheid ontvangt. ,,Deze wordt per 2026 aangepast, maar de uitwerking hiervan is nog onduidelijk. Daardoor blijven deze jaren vooralsnog niet sluitend’’, schrijft het college in de Kadernota. De hoop is dat er na de zomervakantie meer duidelijkheid is. Het college noemt het te prematuur om nu al volledige invulling te geven aan het dichten van het tekort, maar er is wel gekeken naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande begroting te dekken, daar is ‘enige ruimte voor’. 

Er worden ook enkele meevallers voorzien. Door het toenemende aantal toeristen wordt gerekend op een structurele meevaller van 32.500 euro. Ook wordt op de inkomsten binnen de exploitatie van de IJsselmeervisafslag - gezien de positieve resultaten uit het verleden - een hogere opbrengst verwacht. In het programma Beschermd Wonen vloeit vanuit centrumgemeente Almere een verwacht overschot van 175.000 euro terug naar Urk en van het Rijk komen er extra middelen en subsidie voor duurzaamheid, die breed inzetbaar zijn. Het college verwacht dat de stand van de algemene reserve in januari 2024 hetzelfde is als dit jaar: 8,2 miljoen euro. Dat bedrag is volledig beschikbaar voor het opvangen van risico’s en het eenmalig afdekken van de begrotingskosten. 

In de Kadernota worden ook de verwachte extra kosten in kaart gebracht. Zo houdt het college er rekening mee dat er extra budget nodig is voor de tijdelijke huisvesting van de Obadjaschool en het leerlingenvervoer. Daarnaast staat er een interne verhuizing in het gemeentehuis op stapel en worden Port of Urk en Maritiem Cluster Urk genoemd als investeringsposten. Ook huisvesting voor arbeidsmigranten en aanpassing van de Vormtweg liggen nog altijd op tafel. De door de gemeenteraad uitgezette koers wat betreft handhaving in barren op het industrieterrein, gaat extra geld kosten. ,,De komende twee jaar is extra inzet nodig om meer grip te krijgen op deze problematiek.’’ Hoeveel dat gaat zijn, is afhankelijk van welke beslissing de gemeenteraad hierin nog gaat nemen. Er wordt vooralsnog uitgegaan van 243.000 euro per jaar, voor extra capaciteit op handhaving.